Algemene voorwaarden

Algemeen artikelen natuurproducten

Hout is een natuurproduct. Hout wordt uit levende bomen gezaagd. Het voorkomen van kwasten, spikkels en noesten is daardoor onmogelijk. Door weersinvloeden regen, vocht en zon kan hout ongelijk
verkleurd zijn en/of niet geheel recht zijn. De oorzaak hier van ligt (mede) in het feit dat een boom uit kernhout en spinthout bestaat. Overigens doet dit niets af aan de duurzaamheid en de levensduur van het hout. Dit is ook het geval bij producten waarin het hout is verwerkt. Ook kleurverschil ten opzichte van de afbeelding op beeldscherm kan aan de orde zijn. Ons advies is altijd het hout binnen een week in de daarvoor bestemde toepassing te verwerken. Opslag tot moment van verwerken buiten in de schaduw met tussenliggende afstandlatjes zodat planken,balken en palen door de wind droog kunnen waaien.

Artikel 1 – Houtrunner

Adres
Houtrunner V.o.f.
Kavelingen 51c
7876 TE – Valthermond

KVK nr: 55322255
BTW nr: NL851655221B01

Artikel 2 Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Houtrunner en op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand tussen Houtrunner en consument
2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg
aan de consument ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe de algemene voorwaarden langs de elektronische weg kunnen worden toegezonden.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1 De Houtrunner sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade toegebracht aan eigendommen van de koper en derden uit. Bij schade
aan eigendommen kan koper zich wenden tot de transporteur. Mochten transporteur en koper geen overstemming bereiken dan kan de Houtrunner
als intermediair optreden.

Artikel 4 Aanbod

1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding
van het aanbod zijn verbonden.
Dit is in het bijzonder:
* De prijs incl. belastingen.
* De kosten van aflevering.
* De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
* De termijnen voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
* Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
* De gedragsregels waaraan de Houtrunner zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragsregels langs
de elektronische weg kan raadplegen.
* De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke
aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 De Overeenkomst

1 De overeenkomst komt, onder voorbeeld van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden
2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Houtrunner onverwijld langs elektronische weg
de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Houtrunner passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Houtrunner daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4 De Houtrunner kan zich -binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al
die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5 De Houtrunner zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meezenden:
* Het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de vestiging van de Houtrunner waar de consument met klachten terecht kan.
* De informatie over bestaande service en garanties.
* De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 Herroepingsrecht

1 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
* Die door de Houtrunner tot stand zijn gebracht overeenkomstig zo genaamde maatwerkspecificaties.
* Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
* Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
* Die snel kunnen bederven of verouderen.
* Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop Houtrunner geen of weinig invloed heeft.
2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
* Waarvan de levering is begonnen voordat er, na (elektronische) opdracht, een dag bedenktijd is verstreken.

Artikel 7 De Prijs

* Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in de BTW tarieven.
* In afwijking van het vorige kan de Houtrunner producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar
de Houtrunner geen invloed op geeft, variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.
* Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen, prijsverhogingen door onze toe leveranciers en/of bepalingen.
* De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn incl. BTW.

Artikel 8 Conformiteit en Garantie

1 De Houtrunner staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Met dien verstande opgemerkt dat in deze wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften summier aandacht is besteed aan natuurproducten als tuinhout, vlonderhout, schuttinghout etc. de klimaatinvloeden hier op van buiten en de verwerkingstijd van betreffende producten.
2 De door de onder de Houtrunner, fabrikant of importeur als garantie geboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van
een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Houtrunner jegens de Houtrunner kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3 Houtrunner kan nooit 100% waterdichtheid garanderen op de door ons gemonteerde & verkochte overkappingen, veranda’s, polycarbonaat daken en/of schuren.
4 Garantie gaat niet verder dan de garantie van onze leveranciers.

Artikel 9 Levering en Uitvoering

1 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Levering in het buitenland (b.v. Duitsland, Belgie tegen meerkosten) mogelijk.
2 De Houtrunner en transporteur zullen de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten
en bij de beoordeling van het aanvragen tot verlening van diensten. In beginsel worden producten naast de bestelbus +aanhanger vanaf de verharde weg op de stoep gelost.
In overleg met de chauffeur kan de afleveringsplaats gewijzigd worden. Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op de door koper gewenste afleverplaats te leveren
is dit geen geldige reden voor annulering van de order. In dat geval zal de consument de transportkosten (zowel bezorg als retourkosten) moeten voldoen.
Bij een aflevering op de wadden eilanden, zeeuws-vlaanderen en in specifieke binnensteden (z.g.n. zones) wordt er toeslag berekend. Tevens kan voor deze gebieden worden
afgeweken van de standaard levertermijn.
3 Geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed, veelal binnen een aantal dagen doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd worden tenzij er een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk
4 weken nadat hij de bestelling heeft geplaats bericht.
4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Houtrunner zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging
zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
5 Het risico van beschadigen en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorgen aan de consument bij de Houtrunner, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6 Het kosteloos annuleren van producten en diensten kan enkel indien er nog niet is aangevangen met de (voorbereidende) werkzaamheden en/of gekochte product/dienst.
Daarna gelden annuleringskosten van € 250,- incl. btw per order. Producten die uit de (transport) verpakking zijn gehaald kunnen niet retour worden gezonden.
Indien door (on)duidelijkheid vanuit consument extra transporthandelingen nodig zijn worden die in rekening gebracht.
7 Producten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Houtrunner worden terug gezonden. Indien de consument wenst over te gaan tot het ruilen van de geleverde producten zijn transportkosten, zowel de bezorg als retourkosten, voor rekening van de consument. Hierbij worden de daadwerkelijke transportkosten in rekening gebracht
(dus niet de lagere staffel met kortingen op transport). Een en ander dient binnen 2 dagen na aflevering te geschieden.

Artikel 10 Betaling

1 De consument kan betalen per vaste pin, contant, betaalverzoek en/of via de bank het verschuldigde bedrag over te maken. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkele recht doen gelden aangaande de uitvoering van betreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaats gevonden.
2 Bij betaalverzoeken & bankbetalingen (zelf overmaken) gaat het bezorgschema pas in op het moment zodra de betaling ontvangen is.
3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Houtrunner te melden.
4 Bij aanvang montage overkapping etc. 50% aanbetaling van het volledige factuurbedrag en bij einde montage 50%

Artikel 11 Offerte – Opdracht

1 Na handtekening akkoord opdracht / offerte zijn de annuleringskosten 15% van het totaalbedrag

2 De offerte is 7 dagen geldig na datum offerte / Typfouten en/of Fouten en Prijswijzigingen onder voorbehoud.
Niet standaard inbegrepen bij de montage is: Aansluiting hemelwater afvoer, Straatwerk afwerken en/of Aansluiten elektra.

Artikel 12 Geschillen

1 Op overeenkomsten tussen de Houtrunner en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Aanvullende en/of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden geraadpleegd.

In sommige situaties zijn enkele producten niet leverbaar (overmacht zoals b.v. wateroverlast in de bossen van Zuid Amerika, Afrika, Indonesie, Hongarije, Polen en Rusland:
het bos is dan niet toegankelijk). Het product zal dan niet en/of later geleverd worden. U wordt zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gebracht. Wij leveren hout als maatwerkproduct aan de zakelijke en particuliere markt