Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

INHOUDSOPGAVE              

Artikel 1 – DEFINITIES        
Artikel 2 – IDENTITEIT VAN HOUTRUNNER
Artikel 3 – TOEPASSELIJKHEID         
Artikel 4 – AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST     
Artikel 5 – PRIJZEN, WIJZIGINGEN EN MEERWERK     
Artikel 6 – BETALING         
Artikel 7 – LEVERING EN RISICO-OVERGANG                
Artikel 8 – RECLAME          
Artikel 9 – OVERMACHT     
Artikel 10 – HERROEPING  
Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID   
Artikel 12 – GARANTIES    
Artikel 13 – INTELLECTUEEL EIGENDOM        
Artikel 14 – OPSCHORTING EN ONTBINDING              
Artikel 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD         
Artikel 16 – KLACHTENREGELING    
Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN    
Artikel 18 – AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST   
Artikel 19 – VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ               
Artikel 20 – UITVOERING DIENSTEN              
Artikel 21 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ        
Artikel 22 – OPLEVERING EN GOEDKEURING
Artikel 23 – SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

 

Artikel 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden Houtrunner VOF

Bedenktijd: de termijn – van veertien dagen – waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Consument: de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Dienst(en): alle dienstverlening, aanneming van werk, levering van Producten en/of Diensten, montage, onderhoud, ontwerpen, advisering, verkoop, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht voor de Wederpartij;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand; 

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I bij van de Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Overeenkomst: de Overeenkomst betreffende dienstverlening, aanneming van werk, levering van Producten en/of Diensten, montage, onderhoud, ontwerpen, advisering, verkoop, hoe ook genaamd of aangeduid, tussen Houtrunner en een Wederpartij;

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen Houtrunner en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Product: iedere zaak, hoe ook genaamd of aangeduid, op grond van de Overeenkomst aan een Wederpartij te leveren of geleverd;

Houtrunner: vennootschap onder firma - Houtrunner VOF. (KvK nummer: 55322255), gevestigd aan de Kavelingen 51 C te (7876 TE) Valthermond, gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

Wederpartij: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Houtrunner een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie Houtrunner een aanbieding doet.

De voormelde definities kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt, zonder verlies van de betekenis. 


Artikel 2 IDENTITEIT VAN HOUTRUNNER

Naam: Houtrunner
Houtrunner VOF

Handelend onder de naam: 
Houtrunner

Vestigingsadres: 
Kavelingen 51 C
7876 TE Valthermond

Telefoonnummer:
0599 639931
Bereikbaarheid:
Dinsdag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@houtrunner.nl
KvK-nummer: 55322255
Btw-nummer: NL851655221B01

 

Artikel 3 TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle aanbiedingen en/of offertes en op alle Overeenkomsten tussen de Wederpartij en Houtrunner zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Wederpartij met wie eenmaal op basis van de Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op toekomstige en vervolgovereenkomsten met Houtrunner. 
 2. Door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en andere van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen worden door Houtrunner uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Houtrunner zijn aanvaard.
 3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Algemene Voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 4. De Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Houtrunner voor de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld. Artikel 4 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Alle aanbiedingen van Houtrunner zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen van Houtrunner mogen zonder toestemming van Houtrunner niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 2. Overeenkomsten (als ook wijzigingen daarin) komen tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van Houtrunner of door (het begin van) feitelijke uitvoering door Houtrunner.
 3. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding en/of offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur van Houtrunner geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk reclame binnen acht (8) dagen na de factuurdatum.
 4. Houtrunner heeft te allen tijde het recht bestellingen en/of opdrachten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. Alle overeenkomsten met Houtrunner komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde: “Zolang de voorraad strekt bij Houtrunner of de leverancier van Houtrunner”. De Wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding, als zich een situatie als bedoeld in dit artikellid voordoet. 
 5. Door of vanwege Houtrunner bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie, waaronder (verwerkings- en/of onderhouds-)adviezen, is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 6. Houtrunner is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk acht, dan wel voor de juiste uitvoering van de aan Houtrunner verstrekte opdracht wenselijk acht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Wederpartij worden doorberekend. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Houtrunner hieromtrent met de Wederpartij overleg voeren. 
 7. De door onze klant (speciaal) bestelde artikelen en/of door de klant teveel bestelde artikelen zowel schriftelijk, telefonisch, per email, via de webshop, via internet en/of per whatsapp worden door Houtrunner NIET retour genomen en/of gecrediteerd.Artikel 5 PRIJZEN, WIJZIGINGEN EN MEERWERK

 1. Alle in de aanbieding van Houtrunner genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en netto, inclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en milieuheffingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen. 
 2. De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Producten en/of Diensten als in de aanbieding vermeld. Deelbestellingen geven Houtrunner het recht de in de aanbieding vermelde prijzen en condities te herzien. 
 3. Houtrunner heeft het recht om in geval van stijging van kostprijsbepalende elementen na de aanbieding en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzien baarheid daarvan, de prijs te verhogen. Onder kostprijsbepalende elementen wordt o.a., maar niet uitsluitend, begrepen belastingen, rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen, verhogingen van door de leveranciers van Houtrunner in rekening gebrachte kosten of wetswijzigingen. Een dergelijke prijsverhoging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd. 
 4. Indien Houtrunner de prijs van Producten en/of Diensten verhoogt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, heeft de Consument de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsstijging uit de wet voortvloeit. Indien de Consument niet binnen vijf werkdagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Houtrunner ervan uitgaan dat de Consument met de wijziging heeft ingestemd. Indien de Consument een beroep op ontbinding van de Overeenkomst heeft gedaan, heeft Houtrunner gedurende vijf werkdagen het recht om aan de Consument mee te delen dat zij de Overeenkomst alsnog tegen de oorspronkelijke prijzen zal uitvoeren, waarna de Overeenkomst wordt geacht nimmer te zijn ontbonden.   
 5. Houtrunner is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Wederpartij, maar steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of te wijzigen, dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst nodig oordeelt of zulks noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften. 
 6. Na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Wederpartij gewenste wijzigingen in de opdracht kunnen als gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertermijn wordt overschreden. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de Wederpartij, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Wederpartij extra in rekening gebracht. 
 7. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdracht van de Wederpartij, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de versterkte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren, wanneer daaruit meerkosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijs-bepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht, minderwerk zal worden berekend op basis van de bij het sluiten van de Overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
 8. Indien het minderwerk leidt tot een onredelijke vermindering in ingeplande productiecapaciteit, dan wel stilstand in productiecapaciteit, hetgeen kosten en/of gederfde winst oplevert, dan komt dit voor rekening van de Wederpartij.
 9. Houtrunner is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Onverminderd het elders in dit artikel bepaalde, wordt als meerwerk beschouwd al hetgeen door Houtrunner boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd.Artikel 6 BETALING

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen vijf (5) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
 2. Indien de Wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
 3. Tenzij de Wederpartij een Consument is, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Wederpartij ten laste van de Wederpartij zonder dat deze door Houtrunner hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen alsdan ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 1.500,00. 
 4. Houtrunner geeft aan de Consument vanaf de vervaldag van de factuur door middel van een aanmaning een termijn van zeven dagen om alsnog te betalen, bij gebreke waarvan de Consument de navolgende buitengerechtelijke kosten aan Houtrunner verschuldigd is:

-              15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00;

-              10% over de daaropvolgende € 2.500,00; 

-              5% over de volgende € 5.000,00 en:

-              1% over de volgende € 190.000,00,

zulks met een minimum van € 40,00.

 1. Houtrunner is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de levering een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid van de Wederpartij te verlangen. Deze bevoegdheid heeft Houtrunner ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien de Wederpartij niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid voldoet, dan is Houtrunner gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij Houtrunner recht heeft op schadevergoeding. De Wederpartij kan geen enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid heeft plaatsgevonden. In geval van een Consument zal de vooruitbetaling en/of zekerheid ten hoogste 50% van de koopsom en/of aanneemsom bedragen.
 2. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Houtrunner te melden.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke is met een door hem aan Houtrunner verschuldigde betaling en/of indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn alle vorderingen die Houtrunner op de Wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Houtrunner bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Wederpartij op te schorten.
 4. Betalingen door of vanwege de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Wederpartij. 
 5. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Houtrunner is het de Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Houtrunner op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Wederpartij op Houtrunner, uit welke hoofde dan ook. De Wederpartij kan zich jegens Houtrunner niet beroepen op een retentierecht.Artikel 7 LEVERING EN RISICO-OVERGANG 

 1. Leveringen kunnen gescheiden “af bedrijf” of “franco werk”, al naar gelang in de Overeenkomst is bepaald. Onder levering “af bedrijf” wordt verstaan de levering van Producten en/of Diensten vanaf het (opslag)terrein of het depot van Houtrunner, danwel vanaf een andere door Houtrunner aan te wijzen locatie. Onder levering ”franco werk” wordt verstaan de levering van Producten en/of Diensten op de met de Wederpartij overeengekomen en door de Wederpartij aangewezen plaats, anders dan “af bedrijf”.
 2. De door Houtrunner opgegeven termijnen waarbinnen het Product wordt geleverd en/of Diensten worden verricht, gelden steeds bij benadering en gelden voor Houtrunner niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen
 3. Ingeval van niet tijdige levering is Houtrunner eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
 4. Bij overschrijding van fatale (levering)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Wederpartij gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.
 5. De Wederpartij is verplicht het Product af te nemen c.q. in ontvangst te nemen binnen de daartoe in de Overeenkomst genoemde leveringstermijnen. Houtrunner is, indien naar haar oordeel de Wederpartij deze verplichtingen niet nakomt, gerechtigd de Wederpartij een termijn te stellen, binnen welke termijn de Wederpartij verplicht is (een deel van) de Producten af te nemen.
 6. Indien de Wederpartij de Producten met inachtneming van het in dit artikel genoemde niet tijdig afneemt, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en alle gevolgen daarvan zijn voor zijn rekening, kosten van opslag daaronder begrepen. Meer in het bijzonder heeft Houtrunner als dan het recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
 7. Houtrunner is bevoegd om te leveren in gedeelten, welke Houtrunner dan afzonderlijk mag factureren. 
 8. Getoonde modellen en voorbeelden evenals opgaven van afmetingen, gewichten, materialen, kleuren en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Houtrunner zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Producten kunnen aan modificaties onderhevig zijn. Enige in de branche gebruikelijke afwijkingen ten opzichte van het gepresenteerde materiaal is derhalve mogelijk. 
 9. In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Wederpartij of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn ten minste worden verlengd met de duur van de vertraging. 
 10. Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en risico van de Wederpartij. Indien het, wegens een oorzaak in de risicosfeer van Wederpartij, niet mogelijk blijkt te zijn de Producten te leveren of dat deze niet worden afgehaald als bedoeld lid 5 van dit artikel, mag Houtrunner deze Producten voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan. Artikel 8 RECLAME 

 1. De Wederpartij heeft de verplichting de Producten en/of Diensten direct bij (af)levering, maar in ieder geval binnen twee dagen na (af)levering, te onderzoeken c.q. inspecteren. Indien de Wederpartij daarbij zichtbare gebreken of tekortkomingen constateert, dient de Wederpartij deze direct, maar in ieder geval binnen vijf dagen, schriftelijk aan Houtrunner te melden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en alle aanspraak tegen Houtrunner ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt. 
 2. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de Wederpartij terstond, althans ten minste binnen acht dagen, na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Houtrunner te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen  Houtrunner ter zake van die gebreken c.q. tekortkomingen vervalt.
 3. Reclames betreffende facturen van Houtrunner dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Houtrunner te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Houtrunner ter zake daarvan vervalt.
 4. Geen reclames zijn mogelijk over:

-              onvolkomenheden in of eigenschappen van Producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen en/of het gevolg zijn van slecht onderhoud;

-              onvolkomenheden die het gevolg zijn van het niet naleven van de bij de Producten behorende montage- en onderhoudsvoorschriften; 

-              geringe onderlinge kleurafwijkingen;

-              Producten die na ontvangst door de Wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt en/of verwerkt;

-              geringe, in de branche van het betrokken Product gebruikelijke c.q. normale, afwijkingen in uitvoering en/of hoeveelheden.

 1. Behoudens indien de Wederpartij een Consument is, wordt door een reclame ten aanzien van een Product of Dienst de (betalings)verplichting(en) van de Wederpartij ten aanzien van dit Product of Dienst en eventuele andere Producten of Diensten niet opgeschort en geeft dit de Wederpartij evenmin recht op verrekening.Artikel 9 OVERMACHT 

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Houtrunner, is Houtrunner gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Houtrunner deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Houtrunner onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, overstroming, ongunstige weersomstandigheden, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor Houtrunner noodzakelijke leveranties (zoals grondstoffen, gas(-olie), water en elektriciteit), intrekking van vergunningen, gebrek aan of ziekte van werkkrachten en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Houtrunner of van één van haar toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land. 
 3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de Wederpartij, indien door overmacht de resterende levering (van Producten en/of Diensten) meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid hetzij het reeds afgeleverde gedeelte te behouden en daarvoor het verschuldigde gedeelte van de koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst over het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting van hetgeen hem reeds geleverd was voor zijn rekening en risico te retourneren, echter enkel indien de Wederpartij kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte door hem niet doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van vertraging in de aflevering van het resterende gedeelte. Artikel 10              HERROEPING 

 1. Bij de Overeenkomst op afstand heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen dan wel te ontbinden gedurende de Bedenktijd. De Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens de Consument, of:

-              indien de Consument een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten, de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten;

-              indien de Consument in dezelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in bezit neemt;

-              indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

-              voor Overeenkomsten betreffende regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste Product fysiek in bezit neemt.

 1. De Consument dient Houtrunner voor het verstrijken van de Bedenktijd op de hoogte te brengen, via een ondubbelzinnige schriftelijke of elektronische verklaring waarin hij verklaart de Overeenkomst te herroepen (bijvoorbeeld door gebruikmaking van het Modelformulier voor herroeping).
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Het uitgangspunt is dat de Consument het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen. Gebruikt de Consument het Product meer dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking ervan te kunnen vaststellen, dan is de Consument aansprakelijk voor het waardeverlies van het Product. 
 3. Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Houtrunner binnen veertien dagen na het beroep op het Herroepingsrecht retourneren, conform de door Houtrunner verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Indien van het in dit artikel bedoelde Herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, komen de kosten van terugzending voor rekening van de Consument. 
 5. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Houtrunner dit bedrag uiterlijk binnen veertien dagen na de herroeping terugbetalen. 
 6. Het Herroepingsrecht kan door Houtrunner worden uitgesloten, indien zij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst heeft vermeld. Uitsluiting van het Herroepingsrecht betreft te allen tijde de Producten en/of Diensten:

-              waarvan de waarde afhankelijk is van (financiële) schommelingen in de markt;

-              die door Houtrunner tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;

-              die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

-              die maatwerkproducten betreffen; 

-              die speciaal voor de Consument geïmpregneerd of behandeld worden;

-              die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Uitsluiting van het Herroepingsrecht betreft ten minste de Diensten, waarvan de levering met instemming van de Consument is begonnen voor de Bedenktijd is verstreken.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.Artikel 11              AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Houtrunner gegeven garanties aanvaardt Houtrunner geen enkele aansprakelijkheid. 
 2. Houtrunner is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Wederpartij, alsmede schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in de door de Wederpartij aan Houtrunner verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, gereedschappen en hulpmaterialen.
 3. Houtrunner is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik van het Product door de Wederpartij.
 4. Elke aansprakelijkheid van Houtrunner vervalt, indien het aan de Wederpartij geleverde Product met andere zaken is vermengd, het Product is verwerkt of (anderszins) niet meer identificeerbaar is.
 5. Onverminderd de elders in de Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen in de aansprakelijkheid van Houtrunner, is de aansprakelijkheid van Houtrunner beperkt tot het herstellen of het vervangen van het geleverde Product of het opnieuw uitvoeren van de Dienst en in ieder geval tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde voor het betreffende gebrekkige Product of de betreffende Dienst. De Algemene Voorwaarden blijven ook na herlevering onverkort van toepassing. 
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de gebrekkige Producten of Diensten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Houtrunner is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit kosten ter verwijdering of opnieuw installeren of monteren van de Producten, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten.
 7. Een tekortkoming van Houtrunner is pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van een leidinggevende functionaris.
 8. De Wederpartij vrijwaart Houtrunner voor alle aanspraken van derden hoe ook genaamd die verbandhouden met de uitvoering van de Overeenkomst van Houtrunner voor de Wederpartij.
 9. Ingeval de aansprakelijkheid van Houtrunner in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Houtrunner beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 10. Ieder vorderingsrecht, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging van de Producten en/of de levering van een ontbrekend onderdeel, vervalt indien het gebrek, het defect of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na levering, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.
 11. De Wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade. 
 12. Houtrunner neemt geen verantwoordelijkheid – en is niet aansprakelijk – voor de bodemgesteldheid of klimatologische omstandigheden ten tijde van of na het leveren van de Producten of de Diensten en de eventuele daaruit voortvloeiende verzakkingen of andere schade van de Wederpartij. Artikel 12              GARANTIES 

 1. Indien Houtrunner garantie(s) verleent voor materiaal- en/of fabricagefouten, houdt een geslaagd beroep op die garantie(s) uitsluitend in dat Houtrunner naar haar keuze het betreffende Product zal herstellen, vervangen, dan wel de door de Wederpartij betaalde prijs (deels) restitueert tegenover teruggave van het geleverde Product.
 2. Met betrekking tot het onder de garantie vervangen en/of herstelde Product en/of onderdeel daarvan blijft de oorspronkelijke garantietermijn doorlopen. De garantietermijn vangt niet opnieuw aan. 
 3. Ten aanzien van door Houtrunner van derden betrokken materialen, zaken en/of Producten is Houtrunner slechts aan een eventueel overeengekomen garantie gebonden indien en voor zover zij op haar beurt van de betreffende derden ter zake garantie(s) heeft verkregen. 
 4. De Wederpartij kan aan de eventuele garantie(s) van Houtrunner geen andere rechten ontlenen, dan als vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel, met name niet het recht op enige vergoeding van schade bij het gebruik van het Product ontstaan.
 5. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Houtrunner gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit, vervalt ieder (vorderings)recht van de Wederpartij zich op de overeengekomen garantie(s) te kunnen beroepen.
 6. De garantie van Houtrunner gaat niet verder dan de garantie die verstrekt wordt door onze leveranciers.Artikel 13              INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, programmatuur, tekeningen, documenten, etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow worden en blijven eigendom van Houtrunner, ook al zijn aan de Wederpartij voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Het is de Wederpartij niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Houtrunner hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. 
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan Producten of onderdelen daarvan na te maken, te wijzigen of te reproduceren. 
 3. Houtrunner garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Wederpartij geleverde Producten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 4. Onverminderd het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, geldt dat indien is overeengekomen dat de Wederpartij het (exclusieve) gebruiksrecht van door Houtrunner aan de Wederpartij beschikbaar gestelde matrijzen, mallen, modellen, etc. heeft, dit (exclusieve) gebruiksrecht eindigt in geval van beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement.

 

Artikel 14              OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. Houtrunner is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

-              indien de Wederpartij niet aan enige verplichting voldoet die voor hem uit de met Houtrunner gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voortvloeit;

-              indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Houtrunner te voldoen;

-              in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling danwel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van haar vorderingen. 

 1. In elk van de in lid 1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Houtrunner op de Wederpartij direct en geheel opeisbaar, is de Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van de aan Houtrunner toekomende Producten en heeft Houtrunner het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende Producten in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Houtrunner geleden schade komen voor rekeningen van de Wederpartij.Artikel 15              EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Alle door Houtrunner geleverde Producten blijven eigendom van Houtrunner tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Houtrunner uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Wederpartij over, wanneer deze alle vorderingen van Houtrunner ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.
 2. De Wederpartij verplicht zich de geleverde en/of ter beschikking gestelde Producten separaat te bewaren en duidelijk aan te merken als eigendom van Houtrunner en in geval de Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat de bij de Wederpartij aanwezige producten van de soort als door Houtrunner ter beschikking gesteld of geleverd, toebehoren aan Houtrunner.
 3. De Wederpartij is niet gerechtigd de Producten, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde som, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van doorverkoop cedeert de Wederpartij aan Houtrunner reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom. 
 4. Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt Houtrunner onherroepelijk door de Wederpartij gemachtigd om, indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens Houtrunner niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende Producten weer tot zich te nemen.
 5. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement is de Wederpartij verplicht om onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van Houtrunner en Houtrunner hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen.Artikel 16              KLACHTENREGELING

 1. Houtrunner beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De klachtenprocedure is raad te plegen op de website 

www.houtrunner.nl

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd – uiterlijk binnen acht dagen – nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Houtrunner per e-mail op het adres: 

info@houtrunner.nl.

 1. Bij Houtrunner ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Houtrunner binnen een termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. De Wederpartij dient Houtrunner in ieder geval achtentwintig dagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 
 3. Behoudens indien de Wederpartij een Consument is wordt de betalingstermijn door klachten niet opgeschort. Artikel 17              TOEPASSELIJK RECHT EN GE-SCHILLEN 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Houtrunner en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of de Algemene Voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen. Houtrunner is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Wederpartij, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
 4. Ongeacht de keuze van Houtrunner, behoudt de Consument te allen tijde het recht om het geschil voor te leggen aan de wettelijke bevoegde rechter. De Consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Houtrunner. Artikel 18              AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Alle aanbiedingen ter zake van Diensten van Houtrunner zijn gebaseerd op de situatie zoals deze door de Wederpartij wordt omschreven en/of visueel wordt aangetroffen bij de opname, bezichtiging of aanwijzing van (de plaats van) de Dienst(en).
 2. Indien een Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer Wederpartijen zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Houtrunner tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.Artikel 19              VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ 

 1. De Wederpartij zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie (waaronder zelf verkregen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Houtrunner gewenste wijze en moment aan haar ter beschikking stelt. De Wederpartij zorgt ervoor dat de verstrekte informatie juist en volledig is. 
 2. De Wederpartij is verplicht ten behoeve van de (af)levering van Producten en/of de uitvoering van Diensten (tijdig) alle door Houtrunner verlangde medewerking te verlenen en benodigde voorzieningen te treffen, onder andere, maar daartoe niet beperkt, door het zorgdragen voor en/of het ter beschikking stellen van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit (220-380 volt), hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, e.e.a. in deugdelijke staat, magazijnopslag, parkeergelegenheid, een onder alle omstandigheden ook voor zwaar en groot materieel, goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien van een goed afwateringssysteem, alles voor risico van de Wederpartij, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen.
 3. De Wederpartij garandeert c.q. staat er voor in dat de zaken van hem waarmee Diensten worden verricht door Houtrunner of door haar ingeschakelde derden, voor die betreffende Diensten veilig en geschikt zijn.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan om vóór de dag waarop de Dienst als opgeleverd geldt, aan de Dienst zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens schriftelijke toestemming van Houtrunner.
 5. De Wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door Houtrunner op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding – goed te keuren. Indien de Wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat ofwel, ingeval van afkeuring, verzuimt Houtrunner terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt de Dienst geacht ten genoegen van de Wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn aanvaard en goedgekeurd.
 6. Indien aan Houtrunner de plaatsing van zaken/producten wordt opgedragen die door de Wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door Houtrunner bij het intreden van schade bij het uitvoeren van deze werkzaamheden, geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, ook niet ten aanzien van montage en daarbij behorende werkzaamheden, onder meer (maar niet uitsluitend) waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft. Indien een situatie zoals bedoeld in dit artikel zich voordoet, zijn de in de Algemene Voorwaarden opgenomen garantiebepalingen niet van toepassing.
 7. De Wederpartij heeft de verplichting om Houtrunner tijdig schriftelijk te informeren over c.q. te waarschuwen voor de aanwezigheid op het (werk)terrein van (de hoogte c.q. diepte van) obstakels, kabels, leidingen en fundamenten, alsmede overige bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot belasting van de ondergrond of de beperkte bereikbaarheid voor (groot) materieel, die voor de (af)levering van Producten en/of de uitvoering van Diensten van belang kan zijn.
 8. Bij montage van de Producten door de Wederpartij dienen de betreffende montagevoorschriften te worden gevolgd.  
 9. De Wederpartij dient deugdelijk – onder meer conform de onderhoudsvoorschriften – onderhoud aan de Producten te verrichten, daaronder begrepen de schoonmaak van de Producten. 
 10. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, mag Houtrunner de uitvoering van de Overeenkomst opschorten, totdat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Wederpartij. Artikel 20              UITVOERING DIENSTEN  

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken wordt met de Diensten begonnen na totstandkoming van de Overeenkomst en nadat en zolang Houtrunner beschikt over alle voor de uitvoering noodzakelijke voorzieningen en over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de Wederpartij te verstrekken voorwerpen, bescheiden, tekeningen, calculaties, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, en gegevens, nadat door de Wederpartij informatie over de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen is verstrekt en nadat een eventueel bedongen vooruitbetaling door Houtrunner is ontvangen of zekerheid ten behoeve van Houtrunner is gesteld. 
 2. Overeengekomen termijnen worden verlengd met de tijd dat de Wederpartij met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Houtrunner redelijkerwijs verwacht kan worden.
 3. Houtrunner heeft het recht om de Diensten naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden – voor rekening en risico van de Wederpartij – en al dan niet in gedeelten. Gedurende officiële feestdagen worden geen Diensten uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de Overeenkomst in fases wordt uitgevoerd, mag Houtrunner de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De uit de opschorting voortvloeiende schade en kosten zijn voor rekening van de Wederpartij. 
 5. Houtrunner spant zich in de Diensten binnen de overeengekomen termijn te leveren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij dient te worden bespoedigd, zullen de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten door Houtrunner als meerwerk in rekening kunnen worden gebracht bij de Wederpartij.
 6. Houtrunner verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. De Privacy Policy van Houtrunner is raadpleegbaar op haar website.Artikel 21              AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, evenals voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
 2. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven. Alle kosten en/of schade die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Houtrunner bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van de Wederpartij.
 3. Enige verzekering laat de aansprakelijkheid van de Wederpartij op grond van de Overeenkomst en/of de wet onverlet.Artikel 22              OPLEVERING EN GOEDKEURING 

 1. De Dienst geldt te allen tijde als opgeleverd, uitgevoerd en goedgekeurd op het moment dat de Wederpartij de werkbon of een soortgelijk formulier van Houtrunner, dan wel diens (onder)aannemer c.q. opdrachtnemer, heeft ondertekend.
 2. Het opvragen door Houtrunner bij de Wederpartij van de factuurgegevens, dan wel het toesturen door Houtrunner van de eindafrekening, geldt als gereedmelding en uitnodiging aan de Wederpartij tot opneming van het werk. Indien de Wederpartij niet binnen 48 uur op de gereed melding c.q. uitnodiging tot opneming van het werk reageert, wordt de Wederpartij geacht het werk te hebben aanvaard en goedgekeurd zonder dat er een opneming van het werk zal plaatsvinden.
 3. Indien de Wederpartij het werk (gedeeltelijk) in gebruik neemt, geldt het werk voorts als opgeleverd. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het betreffende gedeelte. 
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de Wederpartij ingeschakelde derden zijn geen reden tot onthouding van en goedkeuring aan het door Houtrunner voltooide werk. 
 5. Indien de Wederpartij het werk afkeurt, dient hij de afkeuring schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan. Na afkeuring door de Wederpartij worden de door Houtrunner aanvaarde gebreken zo spoedig mogelijk door haar hersteld. 
 6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart Houtrunner voor (de aansprakelijkheid voor) schade samenhangend met het opgeleverde werk die de Wederpartij lijdt en/of derden lijden. 

 

Artikel 23              SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

 1. De Wederpartij is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Houtrunner heeft in dat geval recht op de koopsom of aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten. Houtrunner is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10 % van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. Houtrunner zendt de Wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.
 2. De Wederpartij vrijwaart Houtrunner voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.